Välj region:

Möt kvinnorna för uppkopplingar

Med anledning härav meddelade dåvarande chefen förjustitiede- partementet. Sedan han inledningsvis redo- gjort för successionsordningens bestämmelser och för behandlingen i riks- dagen av frågan om kvinnlig tronföljd anförde han: Med anledning av riksdagens beslut bör en särskild sakkunnig tillkallas för att undersöka tänkbara ordningar med arvsrätt till tronen för både män och kvinnor samt ta ställning till i vilka hänseenden ändringar i successionsordningens regler kan bli nödvändiga i sammanhanget. Den sakkunnige bör därvid även uppmärk- samma behovet av särskilda regler för en övergång till nya tronföljdsbestäm- melser. Genom beslut den 18 december bemyndigade regeringen chefen för justitiedepartementet att tillkalla en sakkunnig med uppdrag att utreda frågan om rätt till tronen också för kvinnor. Med stöd av detta bemyndigande tillkallade departementschefen samma dag såsom sakkunnig f.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Saudiarabien, som utgör större delen av Arabiska halvön, är sannolikt världens mest konservativa land. Rättsväsendet följer strikt islamisk författning och bland annat diskrimineringen av kvinns är hårt kritiserad i västvärlden. Skada den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det mot en oundgänglig handelspartner för alla. Saudiska medborgare åtnjuter stora förmåner, medan dom miljoner gästarbetare som utför allt grovarbete är rättslösa. Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår av kungafamiljen.

Så kan det kännas att ha könsdysfori

Svenskan Fredrika Bremer var en av feminismens förgrundsgestalter under talet. Målning av Johan Gustaf Sandberg I det här avsnittet ska vi först reda ut skillnaden mellan begreppen kvinnohistoria och genushistoria. Därefter ska vi titta närmare på hurdan kvinnans ställning i samhället har sett ut under olika historiska epoker därtill hur maktställningen mellan män och kvinns har skiftat. Merparten av den historieforskning som bedrevs fram till andra halvan av talet tog aldrig någon större hänsyn till kvinnornas roll i historien. I de fall kvinnor förekom inom historieböckerna var det i regel kvinns som definierades utifrån sin maskulina blad, exempelvis drottning Kristinavars sexuella läggning ideligen ifrågasattes samtidigt som man pekade gällande att hon uppfostrades som en gosse se t. Historieskrivningen fokuserade istället gällande männens historia med kungarfältherrar och ofred i fokus. Kvinnorna sågs som männens bihang och de vanliga kvinnorna lös med sin frånvaro. I mitten bruten talet började dock saker och föremål hända.

Befolkning och språk

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text. Läs mer här. Vilket kön du känner dej som brukar kallas för könsidentitet. Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär för dej. Du ska få vara den ni är.

Sammanfattning

Bruten Hedvig Charlotta Nordenflycht. Som högsta heder får och största nesa tål. Av världens första sol du varit sökt och vördad, Från samma ögnablick din frejd blev även mördad: En stridig dom om dig städs varit inneha din lott, Du dyrkan och avsky i lika jämvikt fått. Säj, ädla Kön!Leave a comment

Your email address will not be published.