Jämställdhet och mångfald

Sök kvinnor pool kön oss koreaans

Norrtälje kommun arbetar aktivt med jämställdhet, rättvis handel, hbtq-certifiering samt utbildning av medarbetarna inom FN:s barnkonvention. För 60 år sedan antog Förenta nationerna deklarationen om mänskliga rättigheter där artikel nummer 1 lyder: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap. Jämlikt bemötande vare sig du är fattig eller rik, gammal eller barn, frisk eller sjuk. Norrtälje kommun följer den världsomspännande rörelse utifrån FN:s globala mål som lagstadgar mot ojämlikhet, som utarbetar riktlinjer för en mer rättvis värld där allas behov och värde respekteras. Norrtälje kommun ska kännetecknas av alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhetsintegrering Den strategi för att uppnå jämställdhet som används i Norrtälje kommun är jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställt perspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i processerna.

Hitta din träningslust hos oss

Rättigheter handlar om kön, makt, rättvisa samt demokrati. Luleå kommuns övergripande mål förut jämställdhet återfinns i översiktsplan i agenda A - Alla jämlika : Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar förut hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Läs mer om hurdan kommunen arbetar med jämställdhet i Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering I december undertecknade kommunfullmäktiges ordförande den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan män och kvinns. I och med detta har kommunen utökat sitt åtagande när det innefatta jämställdhetsarbetet. Kommunen ska inte bara beskåda på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt synsätt utan även arbeta för att användare, kunder och medborgare ska ges ett jämställd service och möjlighet till inverkan. Den europeiska deklarationen för jämställdhet emellan kvinnor och män innehåller sex annorlunda principer fördelat på 30 olika artiklar. Vissa av artiklarna spänner över alltsammans kommunens verksamhetsområde och handlar till föredöme om politisk representation, könsrelaterat våld, jämställdhetsanalyser och upphandling.

Sök kvinnor pool kön mortem

Svenskarna och internet 2020 - Presentation

Kontaktcenter

Norrtälje badhus Norrtälje badhus Här hittar du stans ultimata utsikt! Huvudbassängen är en metersbassäng tillsammans 8 banor i den nya tävlingsbredden 2,5 meter. Badtemperaturen är grader. Gällande grund av covid håller badhuset stängt för allmänheten tills vidare. Alla foto förlängs automatiskt med lika många dagar som badet varit stängt för allmänheten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Könsuttryck - Det sätt man uttrycker sin könsidentitet på med kläder, smink frisyrer e t c Könsroll - Samhällets och egna normer, förväntningarsom tillskrivs dom olika könen Sexuell läggning är frihet av kön och varierar även hos trans personer. Begrepp som androfil tendera användas för person som attraheras bruten män, gynefil vid kvinnlig preferens samt bisexuell eller bifil om man är attraherad av flera kön. Transperson; paraplybegrepp inkluderar personer som själva definierar sig som transpersoner Transman; även trans manlig kvinna-till man, female to-male FTM, menar en person som tillskrivits kvinnligt kön vid födseln men som identifierar sig som man.Leave a comment

Your email address will not be published.