Periodisk sammanställning för varor och tjänster

Dating Frankrike för privatliv skäl montreux

Förbättrad dokumentation i sociala barn- och ungdomsvården Alltför mycket av socialsekreterares tid går åt till dokumentation istället för att träffa barn, unga och deras familjer. Det är något som socialsekreterare själva påtalar och något som regeringens nationella samordnare för barn och unga fann i en kartläggning som presenterades Men det går att göra förbättringar och effektivisera, utan att äventyra kvalitet och rättssäkerhet. Det visar ett utvecklingsarbete tillsammans med socialsekreterare i 29 kommuner. Mot bakgrund av den nationella samordnarens kartläggning fick Sveriges kommuner och landsting, SKL, medel av regeringen för att förbättra situationen. Utvecklingsuppdraget var även ett led i att göra brukarna mer delaktiga och att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna. Omfattande och otillgänglig dokumentation Projektet började med en litteraturstudie, intervjuer med brukarorganisationer och en enkätundersökning hos de socialsekreterare som skulle delta i projektet. Litteraturstudien visade en samstämmig bild: alltför mycket tid går åt till dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Applications Linguee

Asylnytt Migrationsöverdomstolen: Advokat som talar ett okej språk kan ändå ha rätt mot tolk En advokat som talar arabiska nekades ersättning för tolk i en ärende där en kollega närvarat bred förhandling i hennes ställe. Enligt migrationsdomstolen fanns inget skäl att betala uttydare då advokaten marknadsför sig som arabisktalande. Advokaten framför att utgångspunkten är att tolk ska finnas och det plikt vara advokatens sak att avgöra försåvitt det inte behövs. Hon talar ej alla dialekter och kan inte all juridiska termer, och bör inte förväntas utnyttja sina språkkunskaper i strikt juridiska sammanhang. Justitiekanslerna och advokatsamfunder har yttrat sig till förmån för att advokaten haft rätt att anlita tolk. Migrationsverket anför att det ankommer på biträdet att upplysa om det finns anledning till att språkkunskaper inte är nog samt att advokaten i det armé fallet borde ha insett och meddelat att tolkkostnaden skulle öka till effekt av att en kolla ersatte henne. Migrationsöverdomstolen anser att enbart det förhållandet att ett biträde talar ett okej språk inte medför att ersättning förut tolk ska nekas.Leave a comment

Your email address will not be published.