Rasism kön och sexualitet - Statens folkhälsoinstitut

Hur man flirta med holländska alternativ

Förslag till Lag om ändring i brottsbalken. Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst tio år. Lika med våld anses att försätta kvin- nan i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till kvin- nans förhållande till mannen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för våldförande till fängel- se i högst fyra år. Den som, i annat fall än i 15 sägs, förmår någon till samlag eller annat känsligt umgänge medelst olaga tvång eller genom grovt missbruk av dennes beroende ställ- ning eller övar känsligt umgänge med någon under otillbörligt ut- nyttjande av att denne befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst till- stånd eller är sinnessjuk eller sin- nesslö, dömes för frihetskränkande otukt till fängelse i högst fyra år. Den som medelst olaga tvång förmår annan till sexuellt um- gänge, dömes för sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. År brottet med hänsyn till den tvingades handlande före över- greppet eller eljest att anse som mindre grovt, dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Vid bedömande huruvida brot- tet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen genom våld, hot om våld eller på annat sätt visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.

Författningsförslag

Dejta kvinnor - finn kärleken hos oss på Singel i Sverige - Ensamstående i Sverige Is Alida Morberg married or single, who is she dating now and previously? Chat with Zan, 30 today. My interests include staying up late and taking naps.

Hur man flirta med ascb

Sammanfattning

Framställningen syftar inte till fullstän- dighet. Sedlighetsbrott återfinns på ett flertal olika ställen. Lagen präglades av uppfattningen att samlag endast är tillåtet inom äktenskapet. Allting utomäktenskapligt könsumgänge var straffbart. Var parterna ogifta straffades för lönskaläge eller lägersmål.Leave a comment

Your email address will not be published.